അപ്പുകുട്ടൻ അമ്മുക്കുട്ടി എന്നീ രണ്ട് സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാം !

Sexual Addiction 1

 • 12 May, 2021
 • 10:00 PM

Who is at fault in this either Appukuttan or Chechikutty?

Sexual Addiction 2

 • 14 May, 2021
 • 10:00 PM

As the days went by, she was getting mentally exhausted!

Game Addiction

 • 20 May, 2021
 • 10:00 PM

Spending excessive hours in online games can lead to sedentary behavior and lack of physical activity.

Religious Addiction

 • 26 May, 2021
 • 10:00 PM

The reason for this religious addiction is a kind of fear that arises from the inner devotion of man...

Bible Addiction

 • 10 June, 2021
 • 10:00 PM

The tragedy is that the primitive thoughts and beliefs of the religion are imposed on the children!

Church Addiction

 • 16 June, 2021
 • 10:00 PM

The wrongness of being brought up with a selfish mindset by imposing the traditions of religion.

ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്നത പാണ്ഡിത്യമുള്ളതിനാലും അനേക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ Leadership Position ൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ഒട്ടനവധി Life Training Programs, Seminars and Youth & Family Camps ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാലും ഈശ്വരനാൽ പ്രാപിച്ച ജ്ഞാനാഭിഷേകം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ വ്യക്തികൾ അവരുടെ കുടുംബജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളിലും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലും വിടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിതിന് ഡിവൈൻ കൗൺസലിംഗിനായി എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയ അതിലെ ചില ജീവിതകഥകളാണ് മുകളിലത്തേത്.

C1